วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญสากลของโลก ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2552 องค์การสหประชา ชาติได้รับรองให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ปรากฏในวาระการประชุมที่ 174 ประกอบด้วยประเทศต่างๆ ดังนี้

บังกลา เทศ ภูฏาน กัมพูชา ชิลี ไซปรัส เกรเนดา ไอซ์แลนด์ อินเดีย อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มัล ดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ โปรตุเกส สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซีย เซเชลส์ สโลวะเกีย สเปน ศรีลังกา ซูรินาเม ไทย และยูเครน สนับสนุนร่างมติดังนี้ ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล ซึ่งสำนักงานใหญ่และที่ทำการขององค์การสหประชาชาติจะจัดให้มีการรำลึกถึง ความเหมาะสม ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติรับทราบถึงความประสงค์ของที่ประชุมพุทธศาสนิกชน สากล (International Buddhist conference) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโคลัมโบ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2541 ในอันที่จะให้ วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือน 6 ของทุกปี มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพุทธศาสนิกชน เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

พิจารณาเห็นว่าหากสำนักงานใหญ่ และที่ทำการสหประชาชาติให้การรับรองวันสำคัญดังกล่าวแล้ว ย่อมถือเป็นการยกย่องว่าพุทธศาสนาอันเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีคุณูปการอันใหญ่หลวงทางจิตวิญญาณต่อมวลมนุษยชาติ ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 2,500 ปี และสืบต่อไปในอนาคตจึงมีมติให้สำนักงานใหญ่และที่ทำการของสหประชาชาติจัดให้ มีการรำลึกถึงวันวิสาขบูชา อันถือเป็นวันสำคัญสากลตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้ดูแลรับผิดชอบที่ทำการของสหประชาชาติที่เกี่ยว ข้องรวมถึงคณะเจ้าหน้าที่ที่ประจำการ และจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียใดๆ ต่อองค์การสหประชาติ

ชาวโลกยกย่อง วันวิสาขบูชาให้มีความสำคัญเป็น วันเฉลิมฉลองของชาวพุทธทั่วโลกและพร้อมใจประกอบการบุญการกุศลอย่างยิ่งใหญ่เป็น พิเศษ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณ พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งอัศจรรย์ 3 ประการ ที่เกิดขึ้นในวาระเดียวกันแต่ในโอกาสต่างกันของมหาบุรุษของโลก กล่าวคือ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
สำคัญประการต่อมา คือ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่พาสันติภาพมาสู่โลก

โอกาสนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ถือศีล ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลใน เทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2554 โดยพร้อมเพรียง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่มา…ข่าวสดรายวัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: